Poziomy homocysteiny w osoczu i śmiertelność u pacjentów z chorobą wieńcową czesc 4

Średni czas obserwacji obliczono za pomocą odwrotnej metody Kaplana-Meiera.25 We wszystkich analizach regresji zmienne towarzyszące zostały przedstawione za pomocą zmiennych wskaźnikowych, aby umożliwić nieliniowe zależności dawka-odpowiedź. Stosunek dawki do odpowiedzi między całkowitym poziomem homocysteiny a umieralnością oszacowano również za pomocą uogólnionej logistycznej regresji addycyjnej, 26 wdrożonej w S-PLUS. Ta metoda generuje graficzną reprezentację zależności między całkowitym poziomem homocysteiny a umieralnością na skali logitowej po dostosowaniu do innych zmiennych towarzyszących. Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania BMDP27 lub S-PLUS24. Dwustronne wartości P poniżej 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Mediana wieku 478 mężczyzn i 109 kobiet z chorobą wieńcową wynosiła 62 lata; 15 procent było młodszych niż 50 lat, a równy odsetek był w wieku 70 lat lub starszych. W sumie 128 pacjentów miało niestabilną dławicę piersiową, 337 miało wcześniejszy zawał mięśnia sercowego, a 64 wcześniej przeszli pomostowanie tętnic wieńcowych. Cukrzycę zdiagnozowano u 44 pacjentów, 159 leczonych z powodu nadciśnienia, 156 osób palących, a 284 dawniej palących. Aspirynę stosowało 45 procent pacjentów, beta-bloker o 73 procent, bloker kanału wapniowego o 44 procent, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę o 9 procent i lek obniżający stężenie lipidów o 6 procent.
Badanie angiograficzne wykazało, że 94 pacjentów miało chorobę jednonaczyniową, 172 miało chorobę dwu-naczyniową, a 321 miało chorobę trójnaczyniową. Siedemdziesiąt cztery pacjentów miało frakcję wyrzutową lewej komory poniżej 50 procent. Po badaniu angiograficznym w 1991 lub 1992 roku 120 pacjentów skierowano do PTCA, a 318 do pomostowania tętnic wieńcowych; 72 pacjentów nie miało wskazań do leczenia rewaskularyzacyjnego, natomiast 77 pacjentów nie było dopuszczonych do terapii rewaskularyzacji z powodu rozproszonej obwodowej choroby wieńcowej (65 pacjentów), wysokiego ryzyka związanego z zabiegiem (8) lub ciężkiej choroby pozakardowej (4).
Predictors of Plasma Total Homocysteine Levels
Średni całkowity poziom homocysteiny wynosił 11,4 .mol na litr u mężczyzn i 10,5 .mol na litr u kobiet (P = 0,02), i wzrastał średnio o 1,3 .mol na litr przy każdym kolejnym 20 roku życia (P <0,001). Średni poziom wynosił 1,0 .mol na litr więcej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego niż u osób bez takiej historii (p <0,001), 1,2 .mol na litr wyższy u pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 50 procent niż u osób z wyższym wartości (P = 0,01), 0,7 .mol na litr wyższe u pacjentów otrzymujących terapię nadciśnieniową niż u osób, które nie otrzymują takiej terapii (P = 0,03), i 0,4 .mol na litr wyższe u pacjentów z niestabilną dławicą niż u osób ze stabilnymi objawami (P = 0,28). Po dostosowaniu do wieku i płci najsilniejszymi predykatorami całkowitego poziomu homocysteiny był poziom kwasu foliowego w surowicy (r = - 0,36, P <0,001), poziom kreatyniny w surowicy (r = 0,30, P <0,001), poziom kwasu moczowego w surowicy krwi (r = 0,17, P <0,001), poziom witaminy B12 w surowicy (r = -0,15, P <0,001) i frakcja wyrzutowa lewej komory (r = 0,13, P <0,001).
Poziom całkowitej homocysteiny w osoczu i całkowita śmiertelność
Rysunek 1
[więcej w: alemtuzumab, diltiazem, polyporus ]
[patrz też: szpik w kości krzyżówka, hipertriglicerydemia, embolizacja naczyniaka ]