Poziomy homocysteiny w osoczu i śmiertelność u pacjentów z chorobą wieńcową ad 8

Korekta tych czynników osłabiła nieco siłę predykcyjną całkowitych poziomów homocysteiny. Jednak upośledzona czynność nerek zwiększa całkowite poziomy homocysteiny, 38 i wysokie całkowite poziomy homocysteiny są czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego, 12,13,29, który z kolei jest głównym wyznacznikiem frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z chorobą wieńcową. Tak więc, jeśli wysoki całkowity poziom homocysteiny i te silne czynniki prognostyczne mają wspólną ścieżkę przyczynową, dostosowanie dla któregokolwiek z tych czynników może spowodować niedocenienie prawdziwej zależności między całkowitym poziomem homocysteiny a umieralnością. W rzeczywistości całkowita homocysteina była powiązana ze śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia i całkowitej śmiertelności u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.38 Aby jeszcze bardziej ocenić możliwość wystąpienia zakłóceń, pacjenci zostali podzieleni na podgrupy w zależności od obecności lub braku innych silnych czynników predykcyjnych o wyższym wskaźniku umieralności – podwyższonym stężeniu kreatyniny w surowicy, wcześniejszym zawale mięśnia sercowego i zmniejszonej frakcji wyrzutowej lewej komory. Relacja całkowitej homocysteiny do śmiertelności była silna we wszystkich tych podgrupach, co dodatkowo sugeruje, że stosunek śmiertelności homocysteiny nie jest w pełni wyjaśniony tymi czynnikami.
Korekta kilku innych czynników ryzyka chorób układu krążenia, o których doniesiono wcześniej, że są związane z ogólnymi poziomami homocysteiny33,39,40 – w tym palenie tytoniu, poziomy cholesterolu całkowitego, inne czynniki związane z lipidami oraz obecność lub brak nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy – tylko słabo tłumił silny związek homocysteiny i śmiertelności.
Podsumowując, stwierdziliśmy, że całkowity poziom homocysteiny w osoczu był najsilniejszym modyfikowalnym prognostykiem ogólnej śmiertelności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. To prospektywne badanie nie dowodzi związku przyczynowego między całkowitą homocysteiną a umieralnością, ale nasze wyniki powinny służyć jako dodatkowa silna zachęta do rozpoczęcia prób interwencyjnych z zastosowaniem terapii obniżającej poziom homocysteiny.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez Norweską Radę ds. Chorób Układu Krążenia i Norweską Radę ds. Badań.
Jesteśmy wdzięczni Elfridowi Blomdalowi, Alfowi Akslandowi i pracownikom Laboratorium Biochemii Klinicznej, Szpitala Uniwersyteckiego Haukeland za ich cenną pomoc w tym badaniu; do H.kona K. Gjessinga w celu uzyskania porady statystycznej; oraz Finn Gjertsen i personel w Statistics Norway za przyspieszenie przetwarzania świadectw zgonu na potrzeby tego badania.
Author Affiliations
Z Wydziału Statystyki Medycznej, Departamentu Zdrowia Publicznego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ON, SEV), Katedry Farmakologii (HR, PMU) i Oddziału Biochemii, Kliniki Biologii Klinicznej (MF), Uniwersytetu w Bergen; i Departament Chorób Serca, Szpital Uniwersytecki Haukeland (ON, JEN) – wszystko w Bergen w Norwegii.
Prośby o przedruk do Dr. Nyg.rd z Departamentu Chorób Serca, Haukeland University Hospital, 5021 Bergen, Norwegia.
[patrz też: monoderma, bupropion, alemtuzumab ]
[przypisy: dystymia test, kot nie chce jeść, dehydratacja krążków międzykręgowych leczenie ]