Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów rekombinowanym ludzkim receptorem nekrozy nowotworowej (p75) -Fc białko fuzyjne ad 5

Ich średnia wieku wynosiła 53 lata, a 77 procent miało chorobę trwającą dłużej niż 5 lat. Nie wykryto żadnych istotnych różnic między grupami w zakresie charakterystyki przed leczeniem ani aktywności choroby podstawowej. Siedemdziesiąt sześć procent pacjentów ukończyło leczenie TNFR: Fc (61 procent w grupie 0,25 mg, 78 procent w grupie 2 mg i 93 procent w grupie 16 mg), w porównaniu z 52 procentami pacjentów przypisane do placebo. Głównym powodem wycofania była niewystarczająca kontrola objawów zapalenia stawów. Wśród pacjentów otrzymujących TNFR: Fc proporcje pacjentów, którzy wycofali się z powodu niewystarczającej kontroli objawów, wynosiły 35 procent w grupie 0,25 mg, 17 procent w grupie 2 mg i 5 procent w grupie 16 mg; wśród pacjentów otrzymujących placebo było to 43 procent. Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ leczenia na wskaźniki aktywności choroby po trzech miesiącach. Rysunek 1. Rysunek 1. Średnia liczba spęcznionych połączeń. Zacieniony pasek reprezentuje okres leczenia. Dla każdego pacjenta brakujące wartości zostały zastąpione ostatnią dostępną wartością.
Rysunek 2. Rysunek 2. Średnia liczba przetargów. Zacieniony pasek reprezentuje okres leczenia. Dla każdego pacjenta brakujące wartości zostały zastąpione ostatnią dostępną wartością.
TNFR: Fc powodowało znaczną poprawę wszystkich miar aktywności choroby (tabela 2). Wyraźną zależność dawka-odpowiedź zaobserwowano w liczbie spuchniętych lub tkliwych stawów, a pacjenci, którzy otrzymali najwyższą dawkę TNFR: Fc, osiągnęli największą poprawę. W grupie 16 mg średnia procentowa redukcja całkowitej liczby w ciągu trzech miesięcy wyniosła 61%, w porównaniu z 25% w grupie placebo (P <0,001). Ryc. i ryc. 2 przedstawiają liczbę spuchniętych i tkliwych stawów w funkcji czasu w każdej z badanych grup. W grupach otrzymujących placebo i 0,25 mg wystąpiła początkowa odpowiedź, ale po tym nie zaobserwowano poprawy. 16-mg dawka TNFR: Fc była związana z największym zmniejszeniem liczby spuchniętych lub tkliwych stawów. Różnica ta była widoczna pod koniec drugiego tygodnia i była najbardziej widoczna na koniec leczenia (w ciągu trzech miesięcy).
Tabela 3. Tabela 3. Proporcje pacjentów z poprawą o 20 i 50 procent według American College of Rheumatology Criteria. Leczenie TNFR: Fc wiązało się również ze znacznym zmniejszeniem bólu i czasu trwania porannej sztywności, istotną poprawą jakości życia oraz ogólną oceną lekarza i pacjenta, a także znacznym zmniejszeniem aktywności choroby ocenianej za pomocą obiektywnych pomiarów laboratoryjnych (szybkość sedymentacji erytrocytów i C poziom białka reaktywnego) (tabela 2). Według kryteriów American College of Rheumatology, w ciągu trzech miesięcy 57 procent grupy 16 mg miało co najmniej 50 procent poprawy, w porównaniu z 7 procentami grupy placebo (P <0,001); 75 procent grupy 16 mg miało co najmniej 20 procent poprawy, w porównaniu z 14 procentami grupy placebo (P <0,001) (Tabela 3). Miary aktywności choroby przesunęły się w kierunku poziomu linii podstawowej po ustaniu terapii TNFR: Fc.
Bezpieczeństwo i tolerancja
TNFR: Fc było dobrze tolerowane; nie zaobserwowano toksycznych skutków ograniczających dawkę. Tylko jeden pacjent wycofał się z powodu zdarzenia niepożądanego związanego z TNFR: Fc (łagodna reakcja w miejscu wstrzyknięcia)
[przypisy: ambroksol, cefepim, anakinra ]
[podobne: allegro pok, erytrocyty w cytologii, tureckie allegro ]