Interferon Alfa-2b w połączeniu z cytarabiną w porównaniu z interferonem Alone w przewlekłej białaczce szpikowej ad 6

Spośród 360 pacjentów przypisanych do interferonu i cytarabiny 31 pacjentów nie otrzymywało cytarabiny podczas okresu badania. W ciągu pierwszych 12 miesięcy mediana liczby cykli cytarabiny wynosiła 10 (zakres od do 12), a średnia dzienna dawka podawanej cytarabiny wynosiła 30 mg. Mediana czasu leczenia cytarabiną wynosiła 14 miesięcy (zakres od 9 dni do 52 miesięcy). Spośród 118 pacjentów z grupy interferonu, którzy przeszli do grupy otrzymującej cytarabinę, odpowiedzi cytogenetyczne odnotowano w 18 (pełne w 7 i częściowe w 11). Zgodnie z projektem badania allogeniczny lub autologiczny przeszczep komórek macierzystych przeprowadzono u 105 pacjentów opornych na leczenie: 58 pacjentów (22 w grupie interferon-cytarabina i 36 w grupie interferonu) otrzymało allogeniczny szpik i 47 pacjentów ( 24 w grupie interferon-cytarabina i 23 w grupie interferonu) otrzymywały autologiczne komórki macierzyste. Dwuletnia przeżywalność po przeszczepie allogenicznym wyniosła 56% w grupie interferon-cytarabina i 59% w grupie interferonu; po przeszczepie autologicznym wskaźniki te wynosiły odpowiednio 61% i 68%. Głównymi przyczynami zgonu była choroba przeszczep przeciw gospodarzowi po allogenicznym przeszczepieniu szpiku kostnego i przełom blastyczny po autologicznym transplantacji komórek macierzystych (Tabela 3).
Toksyczność i skutki uboczne
Tabela 4. Tabela 4. Główne efekty uboczne, które doprowadziły do przerwania leczenia, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Główne działania niepożądane doprowadziły do przerwania leczenia interferonem u 94 pacjentów z grupy interferon-cytarabina (Tabela 4). Przyjęto, że sama cytarabina spowodowała działania niepożądane u 85 pacjentów, najczęściej nudności, wymioty, biegunkę i zapalenie błony śluzowej. Głównym toksycznym działaniem hematologicznym cytarabiny była małopłytkowość, ale nie odnotowano przypadków krwawienia zagrażających życiu. Wysypki skórne i podrażnienia w miejscach iniekcji podskórnych przypisano cytarabinie. U jednego pacjenta zapalenie wątroby ustąpiło po odstawieniu cytarabiny, chociaż leczenie interferonem było kontynuowane.
W grupie interferonu zdarzenia niepożądane spowodowały przerwanie interferonu u 97 pacjentów. Głównymi działaniami niepożądanymi były bóle mięśni, bóle stawów, astenia, utrata masy ciała i ból głowy. Ponadto ciężkie objawy depresji doprowadziły do przerwania interferonu u pacjentów w obu grupach. Spośród 118 pacjentów, którzy przeszli do leczenia skojarzonego, 32 odstawiło cytarabinę z powodu działań niepożądanych.
Dyskusja
W tym sekwencyjnym randomizowanym badaniu uzyskano korzyść w zakresie przeżycia dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej leczonych interferonem i cytarabiną. Pacjenci przyjmujący tę kombinację mieli również wyższy odsetek odpowiedzi hematologicznych i cytogenetycznych niż pacjenci otrzymujący tylko interferon. Inni badacze stwierdzili również, że główna odpowiedź cytogenetyczna koreluje z przedłużonym przeżyciem.5-7,21
Projekt badania pozwalał pacjentom z grupy interferonu przenosić się do grupy interferon-cytarabina, jeśli nie uzyskali pełnych odpowiedzi hematologicznych przez 6 miesięcy lub głównych odpowiedzi cytogenetycznych przez 12 miesięcy
[patrz też: busulfan, alemtuzumab, bimatoprost ]
[patrz też: dom na przeklętym wzgórzu cda, cysta naskórkowa, cystoskopia boli ]