Interferon Alfa-2b w połączeniu z cytarabiną w porównaniu z interferonem Alone w przewlekłej białaczce szpikowej ad 5

Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia wśród pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową według grupy leczenia. P = 0,02 dla porównania grup za pomocą testu log-rank. Dane są oparte na analizie zamiaru leczenia. Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny śmierci w badaniu pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML), zgodnie z przypisaniem do leczenia. Pacjenci z grupy interferon-cytarabina przeżyli znacznie dłużej niż pacjenci z grupy interferonu (P = 0,02 w teście log-rank, względne ryzyko zgonu, 0,64, 95% przedział ufności, 0,44 do 0,93). Po trzech latach oszacowane przeżycie wyniosło 85,7 procent w grupie interferon-cytarabina i 79,1 procent w grupie interferonu (Figura 1). Różnica w odsetku przeżycia pozostała statystycznie istotna, gdy dane dotyczące pacjentów, którzy otrzymali allogeniczne przeszczepy szpiku kostnego, zostały poddane cenzurze (P = 0,03), a także kiedy dane dotyczące pacjentów, którzy otrzymali jakikolwiek rodzaj przeszczepu lub którzy zmarli z przyczyn niezwiązanych z przewlekłą chorobą szpikową białaczka została ocenzurowana (P = 0,02). Tabela 3 pokazuje przyczyny śmierci; transformacja blastyczna była dominującą przyczyną w każdej grupie. W analizie jednoczynnikowej pięć czynników związanych z chorobą wpłynęło znacząco na przeżycie: wielkość śledziony, hematokryt, poziom hemoglobiny, liczba białych krwinek i obecność komórek blastycznych we krwi. Po stopniowej analizie zagrożeń proporcjonalnych w skali Coxa tylko poziom hemoglobiny pozostał istotny (P = 0,005). Po dostosowaniu do zmiennych związanych z chorobą i wyniku Sokala całkowite przeżycie pozostało znacząco wyższe w grupie interferon-cytarabina (P = 0,03, względne ryzyko zgonu, 0,67, przedział ufności 95%, 0,46 do 0,97).
Wpływ odpowiedzi cytogenetycznej na przeżycie
Rycina 2. Rycina 2. Analiza punktowa przeżycia po 12 miesiącach w grupie interferon-cytarabina (panel A) i grupie interferonu (panel B), zgodnie z odpowiedzią cytogenetyczną. Wszyscy pacjenci, którzy pozostali przy życiu po 12 miesiącach, zostali sklasyfikowani w zależności od tego, czy mieli istotną odpowiedź cytogenetyczną w porównaniu z mniejszą odpowiedzią lub brakiem odpowiedzi. Dane zostały ocenzurowane od daty transplantacji dla pacjentów, którzy przeszli transplantację i od dnia śmierci dla pacjentów, którzy zmarli z przyczyn innych niż przewlekła białaczka szpikowa.
Wskaźniki przeżywalności również analizowano zgodnie z odpowiedzią cytogenetyczną metodą punktową. W grupie interferon-cytarabina pacjenci, którzy mieli częściową lub całkowitą odpowiedź cytogenetyczną, przeżyli dłużej (p <0,001) niż pacjenci bez odpowiedzi lub mniejszej odpowiedzi (Figura 2A). Ta różnica była również znacząca w grupie interferonu (P <0,001) (Figura 2B).
Dawki interferonu Alfa-2b i cytarabiny oraz zgodność z protokołem
Jeden pacjent w grupie interferon-cytarabina i dwóch pacjentów w grupie interferonu nie był leczony interferonem. Podczas pierwszych 12 miesięcy badania średnia dobowa dawka interferonu wynosiła 5,4 miliona jednostek w grupie interferon-cytarabina i 5,8 miliona jednostek w grupie interferonu; mediana czasu leczenia interferonem (oszacowana metodą Kaplana-Meiera) wynosiła 34 miesiące w grupie interferon-cytarabina i 28 miesięcy w grupie interferonu
[podobne: ambrisentan, anakinra, monoderma ]
[hasła pokrewne: allegro pok, erytrocyty w cytologii, tureckie allegro ]