Terapeutyczna supresja inicjacji translacji moduluje chemosensitivity w mysim modelu chłoniaka ad 10

Frakcje zebrano i podczas procesu monitorowano absorbancję. Frakcje następnie rozdzielono na 10% żelach SDS-PAGE i białka wizualizowano metodą Western blot stosując przeciwciała anty-eIF4A (5D3) (64), anty-eIF4E (BD Biosciences Inc.) i anty-eIF4G1 (Bethyl Laboratories Inc.) . Badania nad leczeniem. Wytwarzanie chłoniaka Pten + / AE-Myc, Ea-Myc / Bcl-2 i E (3-Myc / eIF4E opisano w innym miejscu (9, 10). Łącznie 2 x 106 drugorzędowych komórek chłoniaka wstrzyknięto do żyły ogonowej 6-8-tygodniowych samic myszy C57BL / 6. Po opracowaniu dobrze wyczuwalnych guzów (pomocniczych i pachwinowych węzłów chłonnych) myszom wstrzyknięto dootrzewnowo doksorubicynę (raz w dawce 10 mg / kg), rapamycynę (4 mg / kg na dobę przez 5 dni), silvestrol (0,2 mg / kg na 5 dni). Rapamycynę, doksorubicynę i silvestrol rozcieńczono 5,2% PEG400 / 5,2% Tween-80 bezpośrednio przed iniekcją dootrzewnową. W badaniach nad kombinacją, silvestrol lub rapamycynę podawano raz dziennie przez 5 kolejnych dni, natomiast doksorubicynę podawano w dniu 2. Czas przeżycia wolny od nowotworu określa się jako czas pomiędzy zniknięciem a ponownym pojawieniem się wyczuwalnego chłoniaka po leczeniu. Wszystkie badania na zwierzętach zostały zatwierdzone przez Komitet ds. Pielęgnacji Zwierząt Uniwersytetu McGill. Statystyka. Dane analizowano w formacie Kaplana-Meiera, stosując test log-rank (Mantel-Cox) dla istotności statystycznej (oprogramowanie SigmaStat). Wartości P mniejsze niż 0,001 uznano za znaczące. Materiały uzupełniające Zobacz Dodatkowe dane Podziękowania Dziękujemy Johnowi Millsowi za krytyczne przeczytanie manuskryptu. Jesteśmy wdzięczni Murrayowi Taitowi (Cerylid Biosciences Ltd. Australia) za hojne dostawy silvestrolu. MNIE. Bordeleau był wspierany przez kanadyjskie instytuty badawcze w dziedzinie zdrowia (CIHR), przyznawaną przez konsorcjum na rzecz szkolenia w dziedzinie raka oraz nagrodę Fonds de la recherche en santé du Québec dla studentów. B. Gerard otrzymał wsparcie od NIH. L. Lindqvist był wspierany przez stypendium CIHR Chemical Biology Fellowship oraz studium Maysie MacSporran. Prace te były wspierane przez granty National Cancer Institute of Canada (nr 017099) i CIHR (MOP-79385) dla J. Pelletier; grant NIH R01 (GM073855) na JA Porco Jr .; a National Cancer Institute udziela CA87497 firmie SW Lowe. Przypisy Niestandardowe stosowane skróty: CBF, cyklopenta [b] Fosfagranina benzofuranowa; 4E-BP, białko wiążące eIF4E; eIF4E, eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E; FA, 1-O-formylaglafolina; FF, lucyferaza z świetlika; IRES, wewnętrzne miejsce wejścia rybosomu; mTOR, ssakowy cel rapamycyny; mTORC2, kompleks białkowy rictor / mTOR; PTEN, fosfataza i homolog tensyny; Ren, lucyferaza Renilla. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J. Clin. Invest.118: 2651. 2660 (2008). doi: 10.1172 / JCI34753 Marie-Eve Bordeleau i Francis Robert w równym stopniu przyczynili się do tej pracy.
[patrz też: dyslipidemia aterogenna, czerniak złośliwy rokowania, dom na przeklętym wzgórzu cda ]