Przypadek 22-1997 – 58-letnia kobieta z mnogimi neuropatiami czaszkowymi ad

TUstalenia dotyczące nakłucia lędźwiowego. Mocz był dodatni (+) dla glukozy i ketonów; osad zawierał 8 czerwonych krwinek na każde pole o dużej mocy. Zawartość azotu mocznikowego, kreatyniny, wapnia, fosforu, bilirubiny, kwasu moczowego, białka całkowitego, albuminy, globuliny, dehydrogenazy mleczanowej, magnezu, aminotransferazy asparaginianowej i fosfatazy alkalicznej była prawidłowa. Wyniki innych badań laboratoryjnych przedstawiono w Tabeli i Tabeli 2. Badanie elektrokardiograficzne było prawidłowe. RTG klatki piersiowej (ryc. 1) wykazało niskie objętości płuc, z zatłoczeniem podstawowych oznak płuc i niewielki lewy wysięk opłucnowy. Serce wydawało się normalne. Skan MRI mózgu (ryc. 2), uzyskany przed i po podaniu gadolinu, był prawidłowy, z wyjątkiem jasnego sygnału w lewej zatoce szczękowej na obrazach ważonych T2. Wykonano nakłucie lędźwiowe. Poziom albuminy i IgG był prawidłowy, nie wykryto żadnych oligoklonalnych prążków, a barwienie i hodowle organizmów, w tym organizmów odpornych na działanie kwasów i grzybów, były ujemne. Inne ustalenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego przedstawiono w Tabeli 3. Wentylacja mechaniczna była kontynuowana. Rozpoczęto leczenie heparyną minidozową, a cymetydynę i trimetoprim-sulfametoksazol podano dożylnie. Wprowadzono sondę nosowo-żołądkową i podawano karmienia. Temperatura wzrastała codziennie do 38,2 ° C, ale w większości przypadków była normalna. Drugiego dnia w szpitalu rozpoczęto plazmaferezę. Trzeciego dnia, oftalmoplegia była bardziej widoczna. Czwartego dnia nastąpiła kompletna arefleksja, za wyjątkiem szarpnięcia kolanem w prawo. Wyniki immunoelektroforezy były prawidłowe, a testy na kiłę, czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi i przeciwciała cytoplazmatyczne przeciwneutrofilowe były negatywne. Wyniki innych badań laboratoryjnych przedstawiono w Tabeli 1.
Badania przewodzenia nerwu motorycznego nerwów lewego, łokciowego i piszczelowego wykazały złożone potencjały czynnościowe mięśni, które miały jednakowo małą amplitudę i były dobrze zsynchronizowane. Dystalne opóźnienia ruchowe i prędkości przewodzenia były normalne; odpowiedzi F były nieokreślone. Lewe potencjały czynnościowe nerwu czuciowego i łokciowego nerwu czuciowego były normalne. Odruch mrugnięcia był nieosiągalny z każdej strony. Badanie elektromiograficzne igły nie wykazało spontanicznej aktywności w żadnym z badanych mięśni. Schemat rekrutacji był pełny w większości mięśni.
Procedura diagnostyczna była przeprowadzona.
Diagnoza różnicowa
Dr Michael T. Hayes *: Czy możemy przejrzeć wyniki badań radiologicznych.
Dr Michael H. Lev: Film klatki piersiowej uzyskany przy przyjęciu pokazuje niskie objętości płuc z podstawową niedodmą i małym lewym wysiękiem opłucnowym (Figura 1). MRI wykonane z wykorzystaniem gadolinów (Ryc. 2) ujawnia jedynie umiarkowanie jasny sygnał w lewej zatoce szczękowej na obrazach ważonych T2; nerwy czaszkowe, pień mózgu, móżdżek, obszar jamisto-zatokowy i półkule mózgowe wydają się normalne.
Dr Hayes: Pierwszym krokiem w określeniu charakteru tej choroby jest podjęcie decyzji, czy proces wpłynął na centralny lub obwodowy układ nerwowy. Procesy, które mają silny wpływ na pień mózgu, mogą powodować liczne porażenia nerwów czaszkowych i czterokończynowe bez spastyczności we wczesnym etapie ich przebiegu, z odciśniętymi lub nieobecnymi odruchami i utratą odpowiedzi F na ocenę neurofizjologiczną.1 W tym przypadku badanie wykluczyło zmianę centralną nie ujawniając objawów długiego przewodu lub deficytu sensorycznego, które powinny być wynikiem uszkodzenia wystarczająco dużego, aby spowodować tak szeroki nerw czaszki i ogólne dysfunkcje motoryczne
[przypisy: cefepim, buprenorfina, ambrisentan ]
[przypisy: dolargan ulotka, dychawica krzyżówka, dyslipidemia aterogenna ]